Fyffes progress in Honduras

31st juli 2023 |

Wat zijn de operationele werkzaamheden van Fyffes in Honduras?

In 2013 voltooide Fyffes de aankoop van Sol. Hiermee werd Fyffes eigenaar van de plantages Suragroh en de Melon Export in de regio Choluteca. Het seizoen voor meloenen loopt elk jaar van eind november tot half mei. Buiten het seizoen zijn er op de plantages 500 werknemers in dienst en tijdens het meloenseizoen komen daar nog 10.500 seizoenarbeiders bij. Fyffes heeft ook een watermeloenbedrijf genaamd Soleado. Dit bedrijf bevindt zich in de gemeente Ojo de Agua, El Paraiso, en hier werken iets minder dan 60 vaste arbeidskrachten en 1.577 seizoenarbeiders. Daarnaast heeft Fyffes meloenplantages in Guatemala die ook wintermeloenen verkopen in Noord-Amerika.

De Hondurese meloenen en watermeloenen van Fyffes worden tijdens de wintermaanden geïmporteerd in Noord-Amerika.

 

Welke certificeringen hebben de Fyffes meloenplantages Melon Export en Suragroh verkregen?

Suragroh en Melon Export hebben de PrimusGFS voor food safety ontvangen en de

C-TPAT voor security risk assessment. Alle meloenplantages van Fyffes in Honduras zijn GlobalG.A.P gecertificeerd. Ze hebben ook de Sedex Members Ethical Trade Audits (SMETA) doorstaan op het gebied van gezondheid en veiligheid, werkgelegenheid en sociale en milieunormen. Er vonden met regelmaat interne en onafhankelijke externe audits plaats. De meest recente interne audit vond plaats van 6-18 december 2021 en de meest recente jaarlijkse onafhankelijke APSCA-geaccrediteerde audit is uitgevoerd tussen 11-15 januari 2022. Bovendien voldoet Suragroh aan diverse door de klant gespecificeerde normen.

In november 2022 kende de Honduran Foundation for Socially Responsible Business (FUNDAHRSE) aan Fyffes meloenbedrijf de Sol Group het felbegeerde FUNDAHRSE Socially Responsible Company Seal toe voor de jaren 2022-2023. Het meloenbedrijf had een gemiddelde score van 96% behaald op zeven thematische indicatoren voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. [https://www.fyffes.com/news/fyffes-honduran-melon-business-receives-award-for-social-responsibility/]

 

Hoe heeft Fyffes de omstandigheden op haar meloenplantages verbeterd?

Fyffes heeft in september 2021 een nieuw management aangesteld voor haar meloenplantages in Honduras en Guatemala en een nieuwe president voor de meloenactiviteiten van Sol. De nieuwe leiding heeft dit bedrijf van Fyffes getransformeerd door de arbeidsomstandigheden, de gezondheid en de veiligheid te verbeteren, te investeren in de lokale community en werkgelegenheid te bieden tijdens de zomermaanden buiten het meloenseizoen.

 

LONEN EN VERGOEDINGEN

 

Betaalt Fyffes haar werknemers voldoende?

De meeste van onze arbeiders in Honduras verdienen meer dan het minimumloon. Werknemers met het laagste salarisniveau ontvangen het minimumloon als ondergrens. Dit minimumloon is door de Hondurese overheid vastgesteld boven het bestaansminimum. Werknemers verdienen meer naarmate het vereiste vaardigheidsniveau, de verantwoordelijkheid op het werk, de productiviteit en de prestaties toenemen.

 

Betaalt Fyffes sociale zekerheid voor uitzendkrachten?

De Hondurese wet is onlangs aangepast ten einde bedrijven te verplichten om sociale zekerheid voor hun uitzendkrachten af te dragen, hoewel de regering van Honduras nog een mechanisme moet ontwikkelen om deze hervormingen door te voeren. Zodra de regering van Honduras dit mechanisme heeft gedefinieerd, zal Fyffes ervoor zorgen dat zij de nodige inhoudingen doet. Ondertussen wil Fyffes haar werknemers niet tekortdoen, dus in 2019 heeft Fyffes onderhandeld met de vakbonden inzake de betaling van een seizoenbonus voor uitzendkrachten aan het einde van het seizoen. Tijdens de tweede cao-onderhandelingen stemde het lokale management van Fyffes ermee in om de seizoenbonus voor seizoenarbeiders te handhaven. Deze cao is overeengekomen in mei 2022 en geldt voor drie jaar. Alle seizoenarbeiders kregen minimaal een loonstijging van 2,5% bovenop het minimumloon aangeboden, zoals overeengekomen tussen de vakbonden en het lokale bestuur.

 

Hoe blijft Fyffes tijdens het laagseizoen het welzijn van haar tijdelijke werknemers garanderen?

Het hele jaar door zorgt Fyffes voor de aanwezigheid van medische voorzieningen op de plantages voor alle vaste en tijdelijke werknemers. We stellen gratis medische controles, vaccinaties en medicijnen beschikbaar aan alle basisschoolleerlingen, ook aan de kinderen die de school niet bezoeken in de community’s rondom de plantages, ongeacht of ze kinderen van onze werknemers zijn of niet.

Om seizoenarbeiders in Honduras tijdens de zomermaanden economische kansen te bieden, hebben Fyffes en haar dochteronderneming de SOL Group in samenwerking met het Bayer Food Chain Partnership een project voor maïsproductie en voedselzekerheid ontwikkeld. Het programma biedt boerencommunity’s toegang tot hybride zaden, professionele zaadbehandeling, agrarische trainingen over goede landbouwmethoden, agronomisch advies en gewasbeschermingsmiddelen, waaronder oplossingen om de weerbaarheid van planten te verbeteren. Ook innovatieve sproeitechnologieën, zoals drones, kwamen aan bod in dit programma, en dit alles resulteerde in de productie van 4.500 kwintalen maïs ten gunste van de lokale community tijdens het laagseizoen van 2022.

De Sol Group stelde 185 hectare land ter beschikking op haar plantage Suragroh in Choluteca, evenals landbouwbenodigdheden, kunstmest en persoonlijke beschermingsmiddelen en zij bood technische assistentie om de gemeenschappelijke productie van maïs mogelijk te maken buiten het meloenseizoen. De voedselopbrengst kwam ten goede aan meer dan 200 lokale gezinnen.

Het project omvatte ook z.g. ‘Field school’ trainingssessies waarin deelnemers werden ondersteund tijdens de hele teeltcyclus. Hierin werden thema’s onderwezen als goede landbouwmethoden, veiligheid en hygiëne en het gebruik en beheer van agrochemische producten om de opbrengst te vergroten en de algehele voedselzekerheid te verbeteren. Daarnaast werd de lokale community ondersteund door de oprichting van een landelijke spaarbank om gemeenschapsinvesteringsfondsen te beheren en een bedrijfsmodel te ontwikkelen dat zal bijdragen aan de voedselzekerheid in de regio.

 

VRIJHEID VAN VERENIGING

Fyffes respecteert het recht van alle werknemers op vrijheid van vereniging en zal niet proberen beslissingen te beïnvloeden die werknemers (tijdelijk en permanent) nemen inzake hun recht op vrijheid van vereniging.

 

Wat is vrijheid van vereniging?

 Fyffes begrijpt dat vrijheid van vereniging betekent dat onze werknemers vrij zijn om lid te worden van een vakbond naar keuze. De arbeiders hebben ook het recht om zich te organiseren als onderdeel van arbeiderscomités en het staat hen ook vrij om geen lid te worden van een vakbond.

 

Wat doet Fyffes om het begrip onder werknemers over ‘vrijheid van vereniging’ te verbeteren?

Alle werknemers zijn getraind in de ETI-basiscode die negen kernelementen bevat, waaronder vrijheid van vereniging. Bij een recente audit konden werknemers echter niet routinematig uitleggen wat ‘vrijheid van vereniging’ is. Sinds augustus 2019 werkt Fyffes samen met FUNDAHRSE – een ngo met expertise op dit gebied – om al haar werknemers op te leiden, over het onderwerp ‘vrijheid van vereniging’. In 2023 voltooit het gehele management van Fyffes wereldwijd de verplichte training over vrijheid van vereniging. In juli 2023 had 66% deze training inmiddels afgerond.

 

Bestaan er vakbonden voor de werkzaamheden van Fyffes in Honduras?

Er zijn twee vakbonden op onze plantages in Choluteca: SITRASURAGROH en SITRAMELEXA op respectievelijk de Suragroh en Melon Export plantages. Deze vakbonden hebben in 2018 van het Hondurese ministerie van Arbeid de wettelijke bevoegdheid gekregen om de werknemers op onze plantages te vertegenwoordigen. Deze vakbonden hebben in april 2022 tijdens hun algemene vergaderingen verkiezingen gehouden voor hun raden van bestuur en hun leden hebben raden van bestuur gekozen die voldoen aan artikel 511 van de Hondurese arbeidswet en aan de ILO-verdragen. De cao-onderhandelingen werden afgerond en de cao’s traden in werking tijdens het seizoen 2022/2023. Meer dan 90% van de werknemers heeft ervoor gekozen om vertegenwoordigd te worden door een van deze twee vakbonden, afhankelijk van of ze in dienst zijn van Melon Export of Suragraoh.

 

Deze vakbonden zijn aangesloten bij FESITRANH, een federale vakbondsorganisatie.

De voorzitter van de raad van bestuur van Sitramelex is Liliana Lopez en de voorzitter van de raad van bestuur van Sitrasuragroh is Javier Guillen.

 

Wat is de geschiedenis van de arbeidsrechtenkwestie ten aanzien van de meloenplantages van Fyffes?

Al in 2012 begon de Hondurese vakbond Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS) zich te organiseren op meloenplantages van Fyffes in de regio Choluteca. STAS was tot dan toe niet aanwezig geweest in het zuidelijke deel van Honduras en probeerde ook daar leden te werven. Het toenmalige lokale management en de meerderheid van de vaste werknemers verzetten zich tegen deze organisatie door STAS. Naar schatting wilden niet meer dan 200 mensen zich aansluiten bij STAS.

In 2018 vormden de vaste werknemers twee basisvakbonden en 100% van de werknemers sloot zich bij deze twee vakbonden aan. In Honduras kun je per rechtspersoon maar één collectieve arbeidsovereenkomst (cao) hebben en dus ook niet lid zijn van meer dan één vakbond. Deze basisvakbonden werden in oktober 2018 goedgekeurd door het ministerie van Arbeid.

In december 2018 decertificeerde Fairtrade USA de twee meloenplantages, onder druk van internationale ngo’s om dit te doen. Tegelijkertijd richtten ngo’s zich op klanten van de Hondurese meloenplantages.

In maart 2019 werd Fyffes om dezelfde reden uit het Ethical Training Initiative gezet. Fyffes was een van de oprichters van het ETI.

Het resultaat van de decertificering, de campagne tegen klanten en de verbanning uit het ETI was dat Fyffes gedwongen werd om haar Hondurese activiteiten terug te schroeven, minder hectares te beplanten en minder seizoenarbeiders in dienst te nemen. Bovendien verloren de arbeiders de Fairtrade premie, wat de reden is waarom de meeste werknemers niet bij STAS aangesloten willen zijn.

 

Wat is Fyffes huidige verhouding tot STAS?

In Honduras bepaalt het Ministerie van Arbeid welke vakbonden wettelijk erkend worden en zij hebben bepaald dat STAS niet de legitieme vakbond is op onze twee meloenplantages. De vakbonden op deze bedrijven zijn SITRAMELEXA en SITRASURAGROH.

Sinds het seizoen 19/20 heeft Fyffes op haar meloenplantages wél geregeld werknemers aangenomen die aangesloten zijn bij STAS. Tijdens het seizoen 2022/2023 waren er 43 STAS-leden.

Fyffes voerde voor het eerst overleg met STAS in San Pedro Sula in december 2019 en hield sindsdien meer dan 34 vergaderingen om een mechanisme te vinden waarmee STAS-leden wettelijk vertegenwoordigd zouden kunnen worden door STAS. Tot op heden is er nog geen overeenkomst tussen STAS en Fyffes.

In mei 2022 verzamelde STAS handtekeningen van meerdere internationale ngo’s op een brief aan Fairtrade USA, waarin die organisatie werd gevraagd om Fyffes meloenplantages niet opnieuw te certificeren.

In juli 2022 staakte Fyffes de onderhandelingen met STAS op verzoek van haar werknemers.

 

Petitie ondertekend waarin Fyffes wordt gevraagd tot een akkoord te komen met STAS

In maart 2023 verzamelde STAS, gesteund door internationale ngo’s, de handtekeningen van 1.049 mensen die volgens hen werknemers waren en die vroegen om vertegenwoordigd te worden door STAS en om ondertekening van een overeenkomst tussen Fyffes en STAS. De handtekeningen werden aan Fyffes overhandigd zodat we ze konden vergelijken met de lijst van werknemers:

– 96 handtekeningen waren van actieve werknemers

– 359 waren afkomstig uit een community waar we niet langer mensen aannemen (vanwege de negatieve campagne van STAS)

– 609 namen hadden nog nooit voor Fyffes gewerkt (sinds het begin van de loonadministratie in 2013)

– 16 personen hadden het document tweemaal ondertekend

– 52 personen hadden het document ondertekend zonder ID

– 14 personen hadden het document ondertekend met een onvolledig ID

 

De 96 werknemers die het document ondertekenden, kregen van STAS te horen dat ze vast werk en sociale zekerheid konden krijgen. Vast werk is alleen mogelijk voor werknemers met een kwalificatie in HR of financiën en er zijn slechts enkele van dit soort functies in Choluteca. De kwestie met betrekking tot de sociale zekerheid is hierboven beschreven.

 

Protest tegen onveilige omstandigheden, protest voor arbeidsrechten

In maart 2023 organiseerde STAS, gesteund door internationale ngo’s, een protest buiten de plantages van Fyffes met meer dan 200 mensen. Niet één demonstrant was een werknemer van Sol/Fyffes. De demonstranten werden met bussen aangevoerd vanaf een andere plantage en kregen US$6 betaald om deel te nemen aan het protest.

 

DE BESCHERMING VAN ARBEIDERS TEGEN CHEMISCHE BLOOTSTELLING

 Er zijn twee soorten werknemers binnen de Fyffes Melon Farms; de meerderheid van onze werknemers die weinig of geen blootstelling hebben aan chemicaliën en een kleiner aantal werknemers dat een rol speelt bij het werken met pesticiden.

 

Hoe selecteert Fyffes geschikte werknemers die met pesticiden mogen werken?

Fyffes selecteert werknemers die ouder zijn dan 18 jaar en die een algemeen medisch onderzoek hebben doorstaan en die de nodige bloedtesten hebben ondergaan voor cholinesterase. Er worden regelmatig bloedonderzoeken uitgevoerd om de cholinesterase-waarden te controleren.

 

Welke beschermingsmiddelen zijn er voor werknemers en hoe worden deze onderhouden?

Fyffes regelt en verzorgt het gebruik van de juiste beschermende uitrusting (handschoenen, overalls, laarzen, maskers met geschikt filter en veiligheidsbrillen) tijdens opslag, hantering en toepassing, volgens de productetiketten. De gebruikers moeten ter plaatse douchen voordat ze het werk verlaten, en hun overalls worden ter plekke gewassen en gedroogd door getraind personeel.

 

Hoe worden werknemers opgeleid inzake de juiste applicatiemethode?

Om prioriteit te geven aan persoonlijke veiligheid worden werknemers getraind in zaken als windsnelheid, richting, temperatuur en nabijheid van veldgrenzen, wegen en veldmarges.

 

Hoe worden werknemers in het pakhuis beschermd tegen blootstelling aan chemicaliën?

In het pakhuis worden werknemers in de buurt van de watertanks voor meloenontvangst (deze tanks bevatten chloor) voorzien van ademhalingsmaskers en deze worden vaak aangepast om de kans op oog- en neusirritatie te verminderen. Het was-personeel laat ook de cholinesterase-waarden controleren.

 

Waarom dragen arbeiders tijdens het werk in het veld sjaals over hun gezicht?

Dit is voor bescherming tegen de zon en in sommige gevallen beschermt het ook tegen het natuurlijke poeder dat van de meloenschil afkomt. Dit poeder kan jeuken, maar is niet giftig.

 

Welke procedures volgt Fyffes om de blootstelling van andere werknemers aan chemicaliën te voorkomen en te beperken?

Met pesticiden wordt normaal gesproken alleen ’s nachts of laat in de middag gespoten, wanneer er in nabijgelegen velden niemand in de buurt is. Indien werknemers buiten eten en niet in de kantine, zorgen we ervoor dat dit niet tegelijkertijd of dichtbij het werken met pesticiden gebeurt.

Gedetailleerde rapporten worden bijgehouden van zeldzame en ongelukkige incidenten waarin een werknemer toch per ongeluk wordt blootgesteld aan chemicaliën.

Afleverpunten voor bussen worden van tevoren afgesproken en bekendgemaakt. Doorgaans liggen deze punten in de buurt van een beschutte plek en buschauffeurs krijgen normaal gesproken de avond ervoor te horen waar ze de werknemers in de ochtend moeten afzetten.

De toepassing en het beheer van pesticiden voldoen aan de normen voor goede landbouwpraktijken (Primus GFS) en worden zowel intern als extern gecontroleerd.

 

BIJDRAGE AAN DE COMMUNITY

 

Wat zijn de belangrijkste behoeften van de community in de gebieden rondom de plantages?

In september 2021 voerde Fyffes een onafhankelijk onderzoek uit naar de behoeften van de community in 14 gemeenschappen rondom onze meloenplantages in Choluteca. De interviewers, die experts zijn op het gebied van milieu en maatschappij, hebben 900 anonieme diepte-interviews gehouden om meer te weten te komen over de behoeften van de gemeenschap en de impact die de meloenplantages op hen hebben, zowel positief als negatief.

Het grootste punt van zorg voor de leden van de community is de toegang tot werk en economische kansen. Tot de gebieden die voor verbetering vatbaar zijn, behoren de medische infrastructuur, de toestand van de wegen en de veiligheid, huisvesting, toegang tot gezonde voeding, afvalinzameling en de betaalbaarheid van onderwijs. 50% van de respondenten gaf ook te kennen dat extreme weersomstandigheden hun toekomstverwachting negatief beïnvloeden.

48% van de respondenten had het afgelopen seizoen op een Fyffes plantage gewerkt en 57% in de afgelopen jaren. Uit de interviews bleek echter een algemeen gebrek aan inzicht in de wervingspraktijken van Fyffes. Fyffes heeft haar wervingspraktijken veranderd: het ‘caporale’ systeem, waarbij werknemers via andere werknemers worden geworven, is afgeschaft en in plaats daarvan wordt alle werving uitgevoerd door HR tijdens wervingsbeurzen.

De resultaten van deze Community Needs Assessment (CNA) hebben onze community strategy aangescherpt. Deze zich richt op de volgende gebieden: toegang tot voeding, basisonderwijs, empowerment van mannen en vrouwen en weerbaarheid tegen klimaatverandering.

Meer details zijn hier te vinden.

 

Medisch bereik

 Sol voorziet in vier medische klinieken, vijf artsen, vier verpleegkundigen en vijf ambulances in de regio’s Choluteca en El Paraiso — waar hun plantages zich bevinden — om ervoor te zorgen dat werknemers, hun gezinnen en de lokale community toegang hebben tot anders ontoereikende en moeilijk bereikbare gezondheidszorg. Tijdens het laagseizoen in de zomer hebben de leden van de gemeenschap echter moeite om toegang te krijgen tot deze medische diensten. Om dit probleem op te lossen heeft Sol z.g. ‘Community Medical Brigades’ opgericht. Dit zijn mobiele medische teams voor 15 community’s rondom de cantaloupe-, watermeloen- en honingmeloenplantages. In het afgelopen laagseizoen hebben ze 750 mensen behandeld of medisch geholpen.

 

Hoe pakt Fyffes het probleem van genderongelijkheid in Honduras aan?

Volgens de Verenigde Naties is Honduras een van de slechtst presterende landen op het gebied van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Fyffes heeft veel vrouwelijke werknemers in dienst, dus dit is een prioriteit.

In samenwerking met Business for Social Responsibility (BSR) heeft Fyffes een digitale gendergelijkheidstraining genaamd HERessentials aangepast aan de Latijns-Amerikaans context. De tool bevat zowel een werknemers- als een managersversie. 100% van de Latijns-Amerikaanse vestigingen van Fyffes is met deze training begonnen en we zullen ervoor zorgen dat 100% van de werknemers — zowel mannen als vrouwen — deze training krijgt.

 

Onderwijs

Onze activiteiten in Honduras implementeerden het z.g. ‘Safe Return to Class’-project dat ten goede kwam aan meer dan 6.600 kinderen in 30 onderwijscentra. Dit community project draaide om sanitaire voorzieningen en hygiëne, en er werden persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) en biosafety equipment geleverd aan personeel, leerkrachten en leerlingen met als doel de verspreiding van COVID-19 te voorkomen.

Het bedrijf introduceerde ook een pilotvoedingsprogramma dat ten goede kwam aan 138 gezinnen. Dit project omvatte de levering van 13.151 uitgebalanceerde lunches aan kinderen van de Ramon Villeda Morales en Manuel Milciades Mendieta scholen uit de community’s La Permuta en Tablones Abajo, beide gelegen in de gemeente Santa Ana de Yusguare, Choluteca. De lunches werden bereid door ouders en begeleiders van de voedselbank in Honduras, en zij kregen daartoe 16 trainingssessies en acht workshops over voeding en het bevorderen van gezonde eetgewoonten. Tot nu toe heeft Fyffes 1.200 meloenen gedoneerd aan lokale gezinnen.

ireland-flag

Uw browser is verouderd!

Update uw browser voor een goede weergave van deze website. Update mijn browser